Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Slider

PRAXEOLOGICKÝ MODUL


(M-CVI-2), ktorý bude rozdelený do dvoch obsahovo rozsiahlych celkov a poskytne praktické možnosti aj limity pomoci prostredníctvom expresívnych terapií a terapeutických prístupov. Pôjde o konkrétne postupy ako pracovať s dieťaťom v rámci ranej biblioterapie a pod. Tento modul bude reflektovať na vývinové potreby, tzn. bude spracovávaný biodromálne, po jednotlivých rokoch života dieťaťa s tým, že pedagogický zamestnanci a študenti budú mať možnosť overiť si rôzne možnosti modifikácie aktivít.

M-CVI-2 (2.1) Expresívne terapie vo včasnej starostlivosti - bude obsahovať informácie o konkrétnych možnostiach podpory, aktivít a hier z terapií (konkrétne expresívnych terapií ranej arteterapie, ranej biblioterapie, ranej psychomotorickej terapie, ranej muzikoterapie,ranej dramatoterapie, a i.) zohľadňujúcimi osobitosti jednotlivých znevýhodnení.

M-CVI-2 (2.2) Terapeutické prístupy vo včasnej starostlivosti - bude obsahovať informácie o konkrétnych možnostiach podpory a hier platných pre prístupy, ktoré nazývame ako terapeutické prístupy ktoré nepatria k expresívnym terapiách. Ide o využívanie konceptu bazálnej stimulácie, Snoezelenu, Terapia senzorickej integrácie, Raná ergoterapia a i., zohľadňujúce osobitosti jednotlivých znevýhodnení.


Edukačný a terapeutický potenciál knihy vo včasnej starostlivosti
Terapeutické koncepty vo včasnej intervencii
Predložená vysokoškolská učebnica je ďalšou v poradí z edície publikácií venovaných téme včasnej intervencie, publikovaných ako súčasť grantovej úlohy KEGA Projektu č. 013KU-4/2019 E- learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom. Učebnica je rozdelená do piatich kapitol. Tematicky samostatne je uvedená prvá kapitola, ktorá sa zaoberá evaluáciou včasnej intervencie. V nej je čitateľom predstavený všeobecný koncept evaluácie aplikovateľný na viaceré sociálne služby alebo programy, a zároveň aj vybrané typy evaluácie, ktoré sa vo včasnej intervencii používajú.