Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Slider

O PROJEKTE


Zámerom projektu je vytvoriť jedinečný a v našich podmienkach aktuálne absentujúci e-materiál, ktorý primárne saturuje potreby praxe z oblasti terapeutických konceptov pomoci vo včasnej pomoci rodinám s dieťaťom s rizikovým alebo potenciálnym rizikovým vývinom.

Obsahovo bude rozpracovávať z pohľadu transdiciplinárneho a interdisciplinárneho prístupu problematiku včasnej starostlivosti s využitím terapeutických konceptov pomoci v procese poradenstva, diagnostiky a intervencie. Materiál bude zároveň súčasťou univerzitného e-learningového vzdelávania, čím bude zvyšovať rozsah, kvalitu a inovatívnosť pregraduálneho vzdelávania predovšetkým liečebných pedagógov, špeciálnych pedagógov, sociálnych pracovníkov, sociálnych pedagógov a pedagógov predškolskej pedagogiky.

Voľne prístupný elektronický materiál umožní pedagogickým a poradenským zamestnancom, taktiež i študentom pedagogických odborov, porozumieť aspektom včasnej starostlivosti, ktorá je ponúkaná rodinám s deťmi s rizikovým vývinom. Zároveň im poskytne prehľad o najnovších vedeckých a výskumných poznatkoch z vybranej oblasti; umožní im osvojiť si možnosti prístupov a riešení jednotlivých foriem včasnej starostlivosti.

Projekt je riešený v období rokov 2019 – 2021 so zámerom dlhodobej udržateľnosti výstupov projektu verejne prístupných pre širokú odbornú verejnosť a študentov.
Hlavným riešiteľom projektu je Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku. Spoluprácou na projekte sa podieľa aj Katedra sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity.


MODULY

 

TEORETICÝ MODUL
TEORETICÝ MODUL
obsahuje ucelený prehľad základných odborných a vedeckých poznatkov z oblasti terapeutických konceptov pomoci vo včasnej starostlivosti o rodinu...

PRAXEOLOGICKÝ MODUL
PRAXEOLOGICKÝ MODUL
poskytuje praktické možnosti aj limity pomoci prostredníctvom expresívnych terapií a terapeutických prístupov. Pôjde o konkrétne postupy ako pracovať s dieťaťom v rámci ranej biblioterapie a pod.
KOMPARAČNÝ MODUL
KOMPARAČNÝ MODUL
poskytuje porovnávanie podmienok typických pre podmienky našej krajiny s podmienkami, ktoré sú vytvárané v krajinách susediacich s našou republikou...

PRÁVNO-LEGISLATÍVNY MODUL
PRÁVNO-LEGISLATÍVNY MODUL
rozširuje kompetencie pedagogických zamestnancov a študentov v oblasti včasnej intervencie z hľadiska právno-legislatívneho povedomia podpory rodiny ako systému.

SUBVENČNÝ MODUL
SUBVENČNÝ MODUL
pozostáva z podpory pedagogických zamestnancov a študentov, nakoľko má ambíciu poskytnúť recenzované odborné, vedecké a výskumné články a štúdie od autorov projektu z oblasti pedagogiky, psychológie, medicíny...

UŽITOČNÉ INFORMÁCIE