Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap SliderProf. PaedDr. Anna Hudecová, Ph.D.


Je členkou Katedry pedagogiky a špeciálnej pedagogiky na PF KU v Ružomberku. Jej profesijné zameranie, publikačná a vedecko výskumná činnosť je orientovaná na problematiku rodiny a jej aktuálnym problémom ako aj rodinám v ohrození. Pozornosť venuje oblasti náhradnej starostlivosti a súčasným trendom v oblasti ochrany detí. Jej vedecko výskumné aktivity sú zamerané aj na vývinové obdobie seniorov, ich potreby a programy, ktoré môžu pozitívne ovplyvniť kvalitu života seniorov. Významnou oblasťou záujmu je aj problematika sociálno-patologických javov a sociálnych rizík v spoločnosti a ich prevencia.