Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap SliderPaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.


Zuzana Chanasová (1977), rod. Jurčová vyštudovala Učiteľstvo pre 1.stupeň Základnej školy na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bella v Banskej Bystrici (1995 – 1999). V rokoch 1999 – 2001 absolvovala doplňujúce diaľkové štúdium s názvom Formácia a vedenie spoločenstiev na Teologickej fakulte Trnavskej univerzity a v r. 2001 – 2004 Špeciálno – inovačné štúdium pre učiteľov s názvom Gestalt pedagogika a poradenstvo, (Metodické centrum v Bratislave). Pod vedením prof. Alberta Höfera absolvovala (2002 - 2004) študijný pobyt na Religionspädagogische Akademii der Diözese Graz – Seckau v Rakúsku. V rokoch 2006 – 2008 vyštudovala – Master vied zameraných na manželstvo a rodinu (Master in Scienze del Matrimonio e Della Famiglia) na Inštitúte Jána Pavla II. v Ríme.

Po obhajobe habilitačnej práce na tému: Využitie literárnych a dramatizačných metód zameraných na výchovu k cnostiam v katechéze detí (2014) pôsobí ako docent na katedre Predškolskej a elementárnej pedagogiky KU v Ružomberku, kde vyučuje predmety: Teória a prax literárnej výchovy, Tvorivá dramatika, Sociálne aspekty detstva a výchovy, Inovačné formy zamerané na duchovnú formáciu a Geštaltpedagogika.

Vo svojej publikačnej a vedeckej činnosti sa zameriava na problematiku literárnej a dramatickej výchovy predovšetkým so zameraním na výchovu k cnostiam u dieťaťa predškolského a mladšieho školského veku ako aj biblioterapiu.