Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap SliderMgr. Michaela Hromková, PhD.


Je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Venuje sa problematike zdravotného postihnutia, formálnemu a neformálnemu opatrovateľstvu, sociálnym službám, ich koncepcii a kvalite a manažmentu, marketingu a fundraisingu v sociálnych službách. Pracovala ako projektová koordinátorka medzinárodného 7 – rámcového projektu GENOVATE (trvanie projektu 2012 – 2016). V minulosti bola taktiež zapojená do VEGA projektu Evaluácia sociálnych služieb. V rokoch 2013 - 2017 bola aktívnou členkou projektu APVV 0524-12 s názvom „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“ a v rokoch 2015 – 2019 aktívnou členkou projektu APVV 14-0646 s názvom „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Je spoluautorkou vedeckej monografie Sociálne služby, súčasný stav a možnosti merania ich kvality; spoluautorkou vôbec prvej monografie na tému včasnej intervencie v podmienkach Slovenska – Včasná intervencia, vývoj, súčasný stav a teoretické východiská a autorkou monografie Strategické plánovanie v sociálnych službách. V súčasnosti je tiež členkou projektového tímu KEGA E- learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom. Rovnako je členkou Európskeho výskumného inštitútu sociálnej práce (ERIS, www.evis.osu.cz), kde zastupuje FZaSP TU v Trnave a ktoré jej umožňuje podieľať sa na medzinárodnej spolupráci. V minulosti bola členkou organizačných výborov viacerých domácich a jednej zahraničnej (ČR) vedeckej konferencie.