Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Sliderdoc. PhDr. Miriam Slaná, PhD.


vyštudovala magisterské a doktorandské štúdium sociálnej práce na FZaSP Trnavskej univerzity v Trnave. V súčasnosti pôsobí ako docentka na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej pedagogickej a výskumnej činnosti sa zameriava na problematiku zdravotného postihnutia, včasnej intervencie, sociálnej práci v zdravotníctve a dejinám sociálnej práce, vedie sociálno-psychologické výcviky zamerané na sebapoznávanie a komunikáciu, prednáša sociálnu prácu so skupinou. V súčasnosti je hlavnou garantkou študijného programu Rozvoj dieťaťa a štúdium rodiny.

Počas svojej profesijnej kariéry zastávala a zastáva viaceré významné funkcie. Stala sa zakladajúcou členkou European Research Institute for Social Work/ Európskeho  výskumného inštitútu sociálnej práce (ERIS, www.evis.osu.cz), kde aj v súčasnosti zastupuje FZaSP TU v Trnave. Ako členka odbornej pracovnej skupiny Výboru pre osoby so zdravotným postihnutím, menovaná Ministrom práce sociálnych vecí a rodiny spolupracovala na príprave Celoštátnej stratégie ochrany a podpory ľudských práv v SR týkajúcej sa práv osôb so zdravotným postihnutím. Je členkou vedeckých rád a redakčných rád časopisov doma aj v zahraničí. Pôsobí ako odborný konzultant pre Spring school for Master and PhD. students organizovanú Medzinárodným európskym výskumným inštitútom sociálnej práce (ERIS), ktorá sa koná každoročne za medzinárodnej účasti študentov a pedagógov z viacerých európskych univerzít a škôl sociálnej práce. Bola hlavnou organizátorkou piatich z ôsmych medzinárodných konferencií sociálnej práce v spolupráci s European Research Institute for Social Work (ERIS) v rokoch 2007, 2008, 2009, 2013 a 2019. Pravidelne prednáša na katolíckej univerzite Lille vo Francúzsku a univerzite v Landshute v Nemecku  na témy súvisiace s vývojom sociálnej práce na Slovensku a so sociálnou prácou s ľuďmi so zdravotným postihnutím.

Ako spoluriešiteľka sa výskumne podieľala na piatich domácich a troch zahraničných projektoch. Ako členka projektu APVV-14-0646 „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“ publikovala vôbec prvú vedeckú monografiu na tému včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. V rámci členstva v projekte IMAS II – Improving Assistance in Inclusive Educational Settings (zlepšovanie prístupu a asistencie v inkluzívnom vzdelávaní) evidovaného v rámci grantovej schémy Erasmus +, v spolupráci s poskytovateľmi sociálnych služieb alebo mimovládnych organizácií z Rakúska, Bulharska, Spojeného kráľovstva, Slovenska a Portugalska, európskej organizácie EASPD, ako aj troch univerzít v Grazi, v Trnave a v Coimbreza v súčasnosti spolupracuje na cieli vyvinúť súbor webových aplikácií vedomostí, ktoré by pomáhali zvládať asistentom v každodennom živote prácu s deťmi a mladými ľuďmi so zdravotným postihnutím. Taktiež sa v súčasnosti ako členka projektového tímu spolupodieľa na tvorbe E-learningových modulov v rámci projektu KEGA E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom (013KU-4/2019). Ďalej bola spoluriešiteľkou projektu APVV-0524-12 – „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“, projektu VEGA projekt č. 1/0957/11 – „Evalvácia sociálnych služieb“, 7FP projektu Genovate SiS. 2012. 2.1.1 – 1 „Transforming organisational culture for gender equality in research and innovation“, projektu V4 projekt -  „Comparing the Experiences of People in their 50s and 60s of the Changes after the Fall of Communism“ a participovala na projekte Ministerstva školstva SR financovaný zo štrukturálnych fondov EÚ s názvom RVU – „Rozvoj virtuálnej univerzity - Tvorba a inovácia študijných programov s využitím moderných foriem vzdelávania”.