Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap SliderMgr. Katarína Molnárová Letovancová, PhD.


Je internou odbornou asistentkou na Katedre sociálnej práce Fakulty zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity v Trnave. Vo svojej výskumnej činnosti sa venuje problematike zdravotného postihnutia, potrieb rodiny s dieťaťom so zdravotným postihnutím, služby včasnej intervencie, sociálnej práce v zdravotníctve, ako aj problematike postavenia ľudí s duševným ochorením v spoločnosti, prednáša individuálnu sociálnu prácu, komunitnú sociálnu prácu, klinickú sociálnu prácu a kvalitatívne výskumné stratégie v sociálnej práci. V rokoch 2013 - 2017 bola aktívnou členkou projektu APVV 0524-12 s názvom „Identita sociálnej práce v podmienkach Slovenska“ a v rokoch 2015 – 2019 aktívnou členkou projektu APVV 14-0646 s názvom „Analýza potrieb sociálnej služby v oblasti včasnej intervencie v podmienkach Slovenska“. Je spoluautorkou vôbec prvej monografie na tému včasnej intervencie v podmienkach Slovenska. V súčasnosti je tiež členkou projektového tímu KEGA E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom. V minulosti bola členkou organizačných výborov viacerých domácich a jednej zahraničnej (ČR) vedeckej konferencie.