Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Slider

TEORETICKÝ MODUL


(M-CVI-1), ktorý je rozdelený do dvoch obsahovo pomerne rozsiahlych celkov.

M-CVI-1 Včasná starostlivosť o rodinu (1.1) bude obsahovať ucelený prehľad základných odborných a vedeckých poznatkov z oblasti terapeutických konceptov pomoci vo včasnej starostlivosti o rodinu. Tento modul umožní pedagogickým zamestnancom a študentom porozumieť psychologickým, psychoterapeutickým, medicínskym a (špeciálno- a liečebno-) pedagogickým a výchovným aspektom terapeutickým konceptov pomoci vo včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým alebo potenciálnym rizikovým vývinom. Poskytne im informácie o možnostiach diagnostiky, poradenstva intervencie pri riešení problémov rodiny, ktorej sa narodilo dieťa s rizikovým alebo potenciálne rizikovým vývinom, s možnosťami podpory rodiny ako systému, podpory súrodencov, podpory dieťaťa z interdisciplinárneho pohľadu pomáhajúcich profesií.

M-CVI-1 Terapeutické koncepty pomoci orientované na rodinu ako systém (1.2) poskytuje pedagogickým zamestnancom a študentom informácie o možnostiach terapeutických konceptov pomoci v oblasti včasnej starostlivosti s prepojením teoretických vedomostí s praxou. 

Rodina s dieťaťom s postihnutím vo včasnej starostlivosti
Text vo vysokoškolskej učebnici sa zameriava na rodinu s dieťaťom s postihnutím, konkrétne s mentálnym postihnutím, s viacnásobným postihnutím, so zmyslovým postihnutím, s telesným a chronickým postinutím. Prvá časť vysokoškolskej učebnice začína všeobecným vstupom, ktorý je orientovaný na rolu rodičov a súrodencov v rodine s dieťaťom s postihnutím. Druhá časť vysokoškolskej učebnice publikácie je koncipovaná z 8 kapitol orientovaných na rodiny s dieťaťom s konkrétnym typom postihnutia s presahom do oblasti včasnej starostlivosti.
Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti
Publikácia Rodina s dieťaťom s narušením vo včasnej starostlivosti je vysokoškolskou učebnicou, ktorá je súčasťou grantovej úlohy KEGA Projektu č. 013KU-4/2019 E-learningové vzdelávacie moduly k problematike včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom. Nadväzuje na predchádzajúce publikácie, ktorých ohniskovým bodom je problematika včasnej intervencie. Zámerom tejto publikácie je v rámci jednotlivých kapitol oboznámiť sa s konkrétnymi problémami detí a rodín s narušením a popísať možnosti podpory týchto rodín. Publikácia je štrukturovaná do štyroch kapitol, v rámci ktorých autorky popisujú a analyzujú vybrané problémy.
Rodina s dieťaťom s ohrozením vo včasnej starostlivosti
Problematika včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým vývinom je v ostatnom období predmetom záujmu odbornej i laickej verejnosti. Práve možnosť identifikovať problémy už v ranom období vedie odborníkov k snahe hľadať optimálne spôsoby intervencie a pomoci tak, aby mohlo dôjsť k pozitívnemu ovplyvňovaniu vývinu dieťaťa. Ide teda o hľadanie efektívnych spôsobov pomoci nielen deťom, ale aj rodičom a všetkým odborným pracovníkom, ktorí s týmito deťmi a rodinami prichádzajú do kontaktu. Možnosť čo najskôr identifikovať problémy detí s rizikovým vývinom a poskytnúť im príležitosť rozvinúť ich možné potencionality, prostredníctvom starostlivosti od raného obdobia ich života, je účinný spôsob ako eliminovať a znižovať nepriaznivé dôsledky na ich ďalší vývin, kvalitu ich života i života ich rodiny.