Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

Včasná starostlivosť

Priestor pre detské úsmevy

Včasná starostlivosť - Pedagogická fakulta katolícka univerzita

E-learningové vzdelávacie moduly

k problematike porúch správania u detí
(KEGA č.067UK-4/2015)

Bootstrap Slider

SUBVENČNÝ MODUL(CVI-4) bude pozostávať z podpory pedagogických zamestnancov a študentov, nakoľko má ambíciu poskytnúť recenzované odborné, vedecké a výskumné články a štúdie od autorov projektu z oblasti pedagogiky, psychológie, medicíny, ošetrovateľstva a psychoterapie. Subvenčný modul poskytne prehľad o najnovších vedeckých a výskumných poznatkoch z oblasti terapeutických konceptov pomoci v oblasti včasnej starostlivosti o rodinu s dieťaťom s rizikovým alebo potenciálne rizikovým vývinom.


Raná ergoterapeutická intervencia u detí so zmyslovým znevýhodnením
Prvé tri roky života sú kritickým obdobím vývoja dieťaťa, pretože neurologický vývoj stále pokračuje. Ambíciou príspevku nie je nájsť rýchle a jasné riešenia problémov v ranej ergoterapii, ale zameriavame sa na poskytovanie niektorých odporúčaní a smerov, ktoré je možné implementovať v praxi, aby bolo možné podporovať rodiny s deťmi s postihnutím (poskytovaním pomoci, ktorá je komplexná, včasná a efektívna). Začlenenie ranej terapie do včasnej intervencie prostredníctvom pravidelných zamestnávaní je ...
Využívanie arteterapie u jednotlivcov s poruchou autistického spektra
Príspevok sa zaoberá využívaním arteterapie u jednotlivcov s poruchou autistického spektra (PAS). V príspevku sa zameriavame predovšetkým na oblasť komunikácie a socializácie u daných jednotlivcov. Zámerom je poukázať na využívanie arteterapie u jednotlivcov s PAS, ako vhodného prostriedku smerom k ich expresivite. Ďalej v príspevku poukazujeme aj na osobitosti, ktoré súvisia s problémovými oblasťami, vzhľadom na spracovanie niektorých podnetov u žiakov s PAS vo vzťahu k arteterapii.
Podpora expresivity žiaka s poruchou autistického spektra prostredníctvom terapie senzorickej integrácie
Príspevok venuje pozornosť problematike senzorickej integrácie u žiakov s poruchou autistického spektra. Konkrétne vymedzuje terapiu senzorickej integrácie, dáva ju do kontextu s expresivitou človeka. Predkladá prípadovú štúdiu žiaka s poruchou autistického spektra, u ktorého bola aplikovaná senzorická integrácia a poukazuje na prínos tejto formy terapie na daného žiaka.
Dieťa v centre pozornosti
Diskusie a polemiky ohľadom školstva neutíchajú. Aktuálne si kladieme otázky, ako školstvo zreformovať, ako ho sprístupniť pre všetky deti, aby mali rovnaké príležitosti. A nemáme na mysli iba rovnaké príležitosti pre deti so zdravotným či sociálnym znevýhodnením, máme na mysli všetky deti.
Expresivita v ranej ergoterapii
Biblioterapia patrí medzi expresívne terapie a je úspešne zapracovaná aj do liečebného procesu dieťaťa ako raná biblioterapia (ide o deti v ranom a predškolskom veku 0-6 rokov). Expresivita (alebo expresia) súvisá s komunikáciou človeka, ktorá je primerane citová (vyjadruje pocit, stav) a teda aj spontánna, čo pripomína, že svoje výpovede nedokáže vždy ovládať.
Kreatívne zamestnávania v ranej ergoterapii
Základom zamestávania v ranej ergoterapii je aktivny proces učenia sa sprostredkovaný cez zážitok v prítomnosti vzťahovo blizkej osoby. V ranej ergoterapii indikovanú skupinu tvoria dojčatá, batoľatá, predškoláci spolu so svojimi rodinami.
Neverbálna expresivita v multisenzorických prístupoch
Človek s poruchou senzorického spracovania má často prejavy poruchy, ktoré zasahujú do jeho každodennej komunikácie s okolím. Ak sa zameriame na skupinu, ktorá ma signifikatne okrem senzorického spracovania tiež kombináciu postihnutí či poruchu autistického spektra, práve oblasť špecifického vyjadrenia sa - expresie, je často veľmi aktuílnou otázkou.
Vizualizovaný príbeh pri práci s dieťaťom s PAS
Poruchy autistického spektra výrazne ovplyvňujú verbálnu a neverbálnu komunikáciu a sociálnu interakciu. Ďalšie charakteristiky, ktoré sú často spojené s poruchami autistického spektra sú: vykonávanie opakujúcich sa činností a stereotypnách pohybov, nízka odolnosť voči zmenám v životnom prostredí a nezvyčajné reakcie na senzorické skúsenosti.